Dommeransvarlig

 • Dommeransvarlig lager en liste, fordeler kamper og sender ut til alle trenere, lagledere og dommere.
 • Fokus på å utvikle egne dommere, ved oppfølging og ved å holde dommerkurs en gang i året. .
 • Dommerkurset skal avholdes av kursleder fra NFF Buskerud, og betales av klubben.
 • Kurset skal avholdes for de som har lyst, fra 13 år og oppover. Tidligere dommere anbefales også å komme da nye regler kan forekomme. Nye dommere er pålagt å være tilstede på dette kurset for å dømme for klubben.
 • Nordre Sande Fotball ønsker å legge til rette for at alle som ønsker, kan få være dommere i klubben. Det å utvikle klubbdommere bidrar i stor grad til å utvikle spilleren også på en bedre måte.
 • Om en klubbdommere ønsker en bredere kompetanse innenfor dømming enn kurset for 3’er, 5’er og 7’er, er det han som er dommeransvarlig sitt oppdrag til å tilrettelegge for denne klubbdommeren.

Ønsket kursnivå:

 • Fotballeder

Sist endret 27.04.2018

Fair Play-ansvarlig

Rolle og ansvar

Overordnet ansvar for at alt innen Fair-play er ivaretatt. Delta på seminarer og videreformidle til øvrige styremedlemmer og trenere/lagledere. Sørge for at holdningskontrakter for trenere/lagledere skrives under, følges, samt arkiveres. Sørge for at lagleder videreformidler til sitt lag og foreldre, samt at de følger regler for kampvert-rollen og foreldrevettregler.

Fair Play-ansvarlig:

Overordnete ansvarsområder:

 • Implementere klubbens strategi ut i praksis.
 • Bindeledd mellom styret og lagene i klubb.
 • Kommunikasjon med krets og forbund.
 • Samarbeid med andre klubber i kretsen (delta på fellesmøter).

Praktiske ansvarsområder:

 • Synliggjøre Fair play i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter.
 • Påse at anlegget har et Fair play-preg.
 • Bestille Fair play-effekter.
 • Bistå ved Fair play-kvelder i klubb for spillere/foreldre/trenere.
 • Holdningskontrakter i klubben, for spillere, trenere, lagledere og lag.
 • Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder.
 • Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper.

Ønsket kursnivå

 • Seminarer i regi av NFF og Buskerud fotballkrets

Sist endret 15.03.2018

FIKSansvarlig

Rolle og ansvar

Klubbens styre oppnevner en FIKSansvarlig som kan, men ikke må, være et styremedlem som er ansvarlig for å administrere oppgaver i FIKS på vegne av klubben.

Alle klubber må forholde seg til NFFs administrative datasystem FIKS. Klubben skal benytte FIKS for å sikre at spillere er registrert og forsikret, trenere og lagledere er registrert, samt oppmelding av lag til spill.

FIKSansvarlig:

 • Ansvar for påmelding av klubbens lag.
 • Skal påse at klubbens ledelse til en hver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver. Dette er viktig slik at ledelsen kan legge dette inn i arbeidsbeskrivelser som klubben jobber etter, og dermed legge til rette for at FIKS blir en naturlig del av klubben.
 • Påse at trenere og lagledere ligger inne med riktige roller.
 • Skal påse at klubben til en hver tid har personer i klubben med nødvendige tilganger til FIKS.
 • Skal påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. 
 • Støtte klubbens FIKS-brukere ved behov.

Ønsket kursnivå:

 • Fotballeder

Sist endret 27.04.2018

Overgangsansvarlig

Rolle og ansvar

Klubbens styre oppnevner en overgangsansvarlig som kan, men ikke må, være et styremedlem som er ansvarlig for å håndtere overganger i klubben.

Dersom en spiller ønsker å melde overgang til en annen klubb, er prosessen for dette regulert i NFFs overgangsreglement. For å sikre at en slik overgang skal skje på en ryddig måte, er det viktig at overgangsansvarlig kjenner til rutinene i slike saker.

For oppgaver som ligger under styret, les rollebeskrivelse til styreleder.

 

Overgangsansvarlig:

 • Har ansvar til å opprette forespørsler/overganger, og også godkjenne overganger fra egen klubb.
 • Skal sette seg inn i NFF's prosess for overganger.
 • Påse at spilleren har gjort opp sine forpliktelser til klubben før overgang godkjennes.
 • Veilede og tilrettelegge for spillere som ønsker overgang til NSIL.
 • Overgangen gjennomføres elektroniske i FIKS.
 • Norges fotballforbund og fotballkretsen krever at det i hver klubb skal være én til to personer som av klubbstyret gis tilgang til FIKS.
 • Skal ha nødvendig tilgang i FIKS.

Ønsket kursnivå:

 • Fotballeder

Sist endret 27.04.2018

 

Kvalitetsklubbansvarlig

Rolle og ansvar

Klubbens styre oppnevner en kvalitetsklubbansvarlig som kan, men ikke må, være et styremedlem som er ansvarlig for å koordinere kvalitetsklubbtiltakene i klubben.

Kvalitetsklubbansvarlig:

 • Være klubbens kontaktperson mot krets.
 • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben.
 • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.
 • Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides be­visst med verdi- og utviklingsarbeidet.
 • Vedlikeholde og videreutvikle klubben ift kvalitetsklubbsystemet.
 • Kvalitetssikre at klubben etterlever kvalitetsklubbsystemet.

Ønsket kursnivå:

 • Fotballeder

Sist endret 27.04.2018

Lagleder

Rolle og ansvar

Laglederen er det administrative bindeleddet mellom NSIL og laget som vedkommende representerer. All informasjon mellom NSIL og lagene går gjennom laglederen. På denne måten blir det etablert en hovedkontakt for hvert lag, og vi kan få verifisert at informasjon blir effektivt distribuert til alle lagene.

Kort beskrivelse om rollens ansvar:

 • Informere sitt lag om all informasjon som kommer fra Klubben/Fotballstyret.
 • Rapportere til fotballstyret ved eventuelle endringer i støtteapparatet.
 • Organisere kioskvakter som laget har i forbindelse med lagets kamper.
 • Påse at lagslisten for laget er oppdatert og sende til Medlemsansvarlig.
 • Påse (i samråd med trenere) at laget har nødvendig utstyr. Sende materialforvalter utstyrsliste ved sesongstart.
 • Dersom noen av spillerne slutter, påse at utlevert drakter blir levert tilbake.
 • Påse at alle drakter blir samlet inn og overlevert til Materialforvalter ved endt sesong.
 • Arrangere foreldremøte minimum 2 ganger per år (før og etter sesong).
 • Informere dommere ved eventuelle endringer i kampoppsett.
 • Melde på laget til cuper, samt sende påmeldingsavgift til kasserer.
 • Stille på trener/lagledermøte (typisk 2 ganger i året).
 • Sørge for at lagslister blir lagt inn i FIKS til seriekamper (gjelder fra 12 år og oppover).

Klubbens ansvar ovenfor laglederen:

 • Klubben skal tilrettelegge for at laglederen har den kompetansen som er nødvendig.
 • Klubben skal ha en veileder som skal kunne bistå/støtte laglederen for å kunne gi trygghet i rollen.
 • Klubben skal tilrettelegge på best mulig måte slik at utstyr for å kunne gjennomføre treninger er på plass.

Ønsket kursnivå:

 • ABC for trenere og lagledere

Laglederen har ansvar for at de oppgavene som er beskrevet i denne rollebeskrivelsen blir utført, men det betyr ikke at vedkommende skal gjøre alt alene.

Sist endret 15.03.2018

Politiattestansvarlig

Rolle og ansvar

Klubbens styre oppnevner en politiattestansvarlig som er ansvarlig for å koordinere aktiviteter ifm politiattester i klubben.

Politiattestansvarlig:

 • Være klubbens koordinator ift politiattester.
 • Hjelpe søkeren ved spørsmål rundt søknadsprosessen.

Hva skal klubben gjøre?

1. Klubben fyller ut skjema for å bekrefte behovet: https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2601.pdf

I skjemaet som skal bekrefte behovet for politiattest, skal idrettslaget fylle ut lovhjemmel som er: Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

2. Klubben gir utfylt skjema til søkeren.

3. Registrerer fremvist politiattest i sitt system.

Hva skal søkeren gjøre?

1. Logge seg inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

2. Velg formål fra nedtrekksliste (formålet skal en få fra idrettslaget)

3. Laste opp en bekreftelse av formål som en fått fra idrettslaget.

4. Vente på svar

5. Fremvise politiattesten til den i idrettslaget som er ansvarlig.

Ønsket kursnivå:

 • Fotballeder

Sist endret 22.03.2018

Rekrutteringsansvarlig

Sende ut invitasjon til 1.klassinger ved Kjeldås og Galleberg skole første skoledag etter sommerferien. Ha ansvar for gjennomføring av et informasjonsmøte for foreldre, samt sørge for at første trening blir gjennomført av andre trenere i klubben.

Ha ansvar for å skaffe nye trenere, sammen med lagleder på det enkelte lag, dersom noen slutter.

Rekrutteringsansvarlig:

 • Starte med jobben vår/sommer for kommende 1.klassinger. Ta kontakt med aktuelle foreldre som kan bidra som trenere og lagledere.
 • Kompetansekrav: Skal ha kjennskap til klubbens sportsplan og hva den står for. Kunne videreformidle klubbens verdier, holdninger og retningslinjer.
 • Informere om trener og lagleders oppgaver. Gi ut alt av infoskriv innenfor fair-play, holdningskontrakter, lagslister, dugnader, kioskvakter mm.
 • Ha ansvar for at nytt lag blir ivaretatt og x antall treninger blir gjennomført før de overtar helt selv.
 • Ha et ansvar for å evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan.
 • Delegere oppgaver og hovedansvaret for gjennomføringen.

Ønsket kursnivå

 • Fotballeder

Sist endret 27.04.2018

Treneransvarlig

Personen som innehar rollen som treneransvarlig i Nordre Sande skal være et kontaktpunkt og veileder for alle trenere i barne- og ungdomsfotballen i klubben. Vedkommende skal ha god innsikt i klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner.

Treneransvarlig:

 • Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.
 • Planlegging trenerforum – ansvarlig for å utarbeide en struktur på hvordan trenerforum i klubben skal organiseres.
 • Gjennomføring trenerforum – ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht sportsplan.
 • Følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne.
 • Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
 • Bistå i rekruttering av nye trenere.

Ønsket kursnivå

 • Grasrottrener (alle moduler)
 • Fotballeder

Sist endret 15.03.2018

Barnetrener

Rolle og ansvar

Det å være trener i Nordre Sande er et frivillig verv. Det er en forutsetning for trenerengasjementet at treneren vedkjenner seg som en del av et større system og er tro mot de retningslinjer klubben setter opp. Dette krever også tillit til de personer som finnes i systemet og en tro på at trenerne kan gjøre en god jobb. Det er viktig at enhver trener setter sine egne ønsker til siden, og forstår at deres jobb er en del av en større jobb som går ut på å forbedre barne- og ungdomsfotballen gjennom å øke kvaliteten på treninger.

Kort beskrivelse om rollens ansvar:

 • Treneren har ansvaret for å forberede, lede og evaluere treninger og kamper.
 • Treneren skal være et positivt forbilde og sørge for å skape et positivt og godt læringsmiljø.
 • Treneren har ansvaret for at det differensieres på treningene.
 • Treneren er pliktet til å følge de retningslinjer som ligger i klubbhåndboken og sportsplan.
 • Treneren forventes å stille og bidra på trenerforumene til klubben.
 • Treneren forventes å ha samarbeid med treneransvarlig og medtrenere slik at vi får en best mulig ferdighetsutvikling og trivsel.
 • Treneren må alltid huske at han eller hun representerer klubben på trening og i kampsituasjon.
 • Påse (i samråd med lagleder) at laget har nødvendig utstyr.
 • Stille på trener/lagledermøte (typisk 2 ganger i året).
 • Sørge for at lagslister blir lagt inn i FIKS til seriekamper (gjelder fra 12 år og oppover).

Klubbens ansvar ovenfor treneren:

 • Klubben skal tilrettelegge for at treneren har den kompetansen som er nødvendig.
 • Klubben skal ha en treneransvarlig som skal kunne bistå/støtte treneren for å kunne gi trygghet i rollen.
 • Klubben skal tilrettelegge med utstyr og anlegg for å kunne gjennomføre treninger på best mulig måte.

Ønsket kursnivå:

 • Barnetrenerkvelden
 • Ett delkurs grasrottrener nivå 1
 • Grasrottrener nivå 1 (alle modulene)

Krav:

 • BFK - En trener pr. lag med minimum barnefotballkvelden
 • GT- En trener pr. årskull med minst ett delkurs fra NFF Grasrottreneren (1 - 4)

Sist endret 07.04.2018

Ungdomstrener

Rolle og ansvar

Det å være trener i Nordre Sande er et frivillig verv. Det er en forutsetning for trenerengasjementet at treneren vedkjenner seg som en del av et større system og er tro mot de retningslinjer klubben setter opp. Dette krever også tillit til de personer som finnes i systemet og en tro på at trenerne kan gjøre en god jobb. Det er viktig at enhver trener setter sine egne ønsker til siden, og forstår at deres jobb er en del av en større jobb som går ut på å forbedre barne- og ungdomsfotballen gjennom å øke kvaliteten på treninger.

Kort beskrivelse om rollens ansvar:

 • Treneren har ansvaret for å forberede, lede og evaluere treninger og kamper.
 • Treneren skal være et positivt forbilde og sørge for å skape et positivt og godt læringsmiljø.
 • Treneren har ansvaret for at det differensieres på treningene.
 • Treneren er pliktet til å følge de retningslinjer som ligger i klubbhåndboken og sportsplan.
 • Treneren forventes å stille og bidra på trenerforumene til klubben.
 • Treneren forventes å ha samarbeid med treneransvarlig og medtrenere slik at vi får en best mulig ferdighetsutvikling og trivsel.
 • Treneren må alltid huske at han eller hun representerer klubben på trening og i kampsituasjon.
 • Påse (i samråd med lagleder) at laget har nødvendig utstyr.
 • Stille på trener/lagledermøte (typisk 2 ganger i året).
 • Sørge for at lagslister blir lagt inn i FIKS til seriekamper (gjelder fra 12 år og oppover).

Klubbens ansvar ovenfor treneren:

 • Klubben skal tilrettelegge for at treneren har den kompetansen som er nødvendig.
 • Klubben skal ha en treneransvarlig som skal kunne bistå/støtte treneren for å kunne gi trygghet i rollen.
 • Klubben skal tilrettelegge med utstyr og anlegg for å kunne gjennomføre treninger på best mulig måte.

Ønsket kursnivå:

 • Ungdomsfotballkvelden
 • Ett delkurs grasrottrener nivå 1
 • Grasrottrener nivå 1 (alle modulene)

Krav:

 • UFK - En trener pr. lag med minimum ungdomsfotballkvelden
 • GT - En trener pr. årskull med hele NFF Grasrottreneren (alle 4 delkursene)

Sist endret 07.04.2018

Skribent innlogging

grasrotandelen logo2

Hovedsponsorer