Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte

Det er fremmet et privat forslag til ny barneskole på Klevjerhagen. Forslaget krever årsmøtebehandling, og hovedstyret har besluttet å kalle inn til årsmøte 12.august kl 19.

Alle medlemmer har møte- og talerett. Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett.

Sakspapirer vil bli gjort tilgjengelig senest 5.august.

Forslag om ny skole på Klevjerhagen

Vi legger ved presentasjonen fra informasjonsmøte avholdt 19.juni. Presentasjonen inneholder mange grafer og tabeller, men hovedpunktene er: (kort oppsummert)

  • Kommunedirektørens forslag om å ta ned antall skoleplasser samt legge ned skoler i nordbygda, strider imot SSB sine prognoser og er i åpenbar konflikt med
  • Kommuneplanens samfunnsdelKommuneplanens samfunnsdel er tydelig på at Holmestrand kommune skal ha attraktive by- og bygdesenter. Blant annet skal kommunen tilrettelegge for at mindre senter og bygder har muligheten til å utvikle seg, og styrke næringsliv og befolkningsgrunnlaget
  • Siste prognoser fra SSB (juni 2024) og utviklingen i kommunen sett over flere år, viser at kommunen må planlegge for vekst i antall skolebarn de neste 25 årene.
  • Analyse av tallene slik de er presentert i Plan for grunnskolen, viser et betydelig lavere potensiale for innsparing enn hva kommunedirektøren legger til grunn for sine anbefalinger.

Forslaget er å slå sammen Galleberg og Kjeldås skolekrets til en ny skolekrets med barneskole lokalisert på Klevjerhagen. Dette sikrer:

  • En attraktiv kommunedel nær Drammen
  • Sosiologisk, velfungerende, bærekraftig og økonomisk langsiktig løsning
  • Innsparing for kommunen
  • Styrket idretts- og aktivitetstilbud med flerbrukshall og skolen som felles grendehus

Høringssvar

Idrettslaget har levert høringssvar til Helhetlig plan for grunnskolen. Vi er sterkt kritiske til kommunedirektørens anbefalinger om nedleggelse av skoler i vårt lokalmiljø. Sviktende tallgrunnlag, manglende konsekvensutredning og betydningen av å bryte ned et velfungerende lokalsamfunn er noen av hovedpunktene idrettslaget har fremhevet. Vi mener antall skoleplasser i vårt nærmiljø må opprettholdes, og heller økes enn å tas ned.

Høringssvaret følger vedlagt om du ønsker å lese det i sin helhet.